Общи условия

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ” Катерина’’ ЕООД наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин Soleil.bg

1.По смисъла на настоящите Общи условия за ползване на Сайта SOLEIL.BG, посочените в настоящата точка термини имат следното значение:

1.1. „Сайтът” е интернет сайтът soleil.bg, достъпен чрез домейна soleil.bg, собственост на и администриран от Търговеца „Катерина” EООД, гр.В.Търново, представляващ виртуална платформа за продажба на предлаганите от Търговеца стоки, чрез сключване посредством Сайта на договори за покупко-продажба от разстояние с Потребителите.

1.2. „Търговецът” е „Катерина” EООД, чиито стоки се предлагат за продажба чрез Сайта -Soleil.bg

1.3. „Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, приело настоящите Общи условия чрез посещението си на Сайта Soleil.bg, на което Търговецът предоставя възможност да закупи предлаганите от последния стоки, посредством използването на Сайта, съгласно Общите условия.

1.4. „Стока” или „Артикул” е конкретна движима вещ, (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от Търговеца, която последният предлага на Потребителите за продажба посредством Сайта, при публикуваните там продажна цена и условия.

 1.5. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, с изключение на разноските по доставката и допълнителни такси, начислени от куриери, доставчици, пощи, банки, финансови институции и посредници при заплащането на стоката, в зависимост от избрания метод на плащане и доставка и съгласно публикуваните на Сайта цени на тези услуги.

1.6. „Регистрация” е регистрацията на Потребител в Сайта с цел създаване на потребителски профил, чрез попълване на поместената там регистрационна форма.

1.7. „Договор за покупко-продажба от разстояние” е сключен посредством Сайта договор между Търговеца и Потребителя за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца стоки, след извършване на поръчка от Потребителя, съгласно Общите условия.

1.8. „Поръчка” е направената от Потребител заявка чрез Сайта за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), чрез натискане на бутона „КУПИ” и предоставяне на необходимата съгласно тези Общи условия информация.

Чл.1. Търговецът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин  Soleil.bg стоки.

Чл.2.Търговецът публикува на адрес www.Soleil.bg

2.1.Описание на основните характеристики и изображения на всяка стока.

 2.2.Продажната цена, с включен ДДС.

2.3. Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.

 2.4.Правото на потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора.Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите".

2.5. Всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която търговецът е длъжен да предостави своевременно на потребителя преди закупуването на стоката.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Soleil.bg стоки, потребителят трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че потребител предостави неверни данни, търговецът има право да прекрати договора.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез SOLEIL.BG

Чл.5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се заплащат чрез наложен платеж.

Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между представител на електронен магазин Soleil.bg и потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на потребителя или на трето лице- представител на потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя. При предаване на стоката потребителят или третото лице - представител на потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

Чл.9. Търговецът се задължава: да прехвърли на потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на търговеца или на негов представител на покупната цена на конкретната стока,да достави в срок заявената за покупка стока,да полага дължимата отговорност за изпълнение на своите задължения.

 Чл.10. Търговецът „Катерина” EООД е администратор на Сайта SOLEIL.BG и като такъв има право да премахне всяка публикация на Потребител с нецензурно съдържание,обидни квалификации и такава, чието съдържание нарушава морала, добрите нрави или настоящите Общи условия.

11. „Катерина” EООД притежава всички права върху Сайта и неговото съдържание, в т.ч. върху снимките и описанията на артикулите.

11.1. „Катерина” EООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Търговецът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

11.2.”Катерина” ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули.В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

  11.3.Не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

 11.4.Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

 11.5.Запазва си правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента  на поръчката.

Чл.12. Потребителят се задължава:

12.1.Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.

12.2.Да плати цената на заявената от него стока.

12.3.Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.

 12.4.Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

 12.5.Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за    замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия Soleil.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

 12.6.Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 12.7.Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

 12.8.Да уведомява незабавно доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

 12.9.Да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина.

 12.10.Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

 12.11.Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

 12.12. Търговецът носи отговорност за недостатъци на стоката, закупена чрез сделка от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Търговецът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с

използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия и използването на Сайта,

Потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна

от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото

законодателство. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което

съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта.

2. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на

 предлаганите Стоки, Търговецът си запазва правото да съхрани данните на тези

Потребители по повод на сключените Договори за покупко- продажба от разстояние на

алтернативен носител.

3. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на

законодателството на Република България.

4. Всеки потенциален спор между Търговеца и Потребител се решава чрез преговори

между тях, в дух на взаимно разбирателство и отстъпки, а при невъзможност за

постигане на споразумение, спорът ще се отнася към компетентния български съд.

5. Всички претенции и въпроси на Потребителите към и до Търговеца, възникнали по повод

сключени договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, и/или ползването на Сайта,

могат да бъдат отправени на : тел. 0887241232 или на имейл адрес: info@soleil.bg